topITworks App

ĐÃ CÓ - Trên App Store
Xem
keyboard_arrow_up
HỖ TRỢ

Nhân viên IT phần cứng / mạng và phần mềm

bich ngan hỏi 8 tháng trước

1. Lập trình web: ( cần tuyển 2 )
– ASP.Net, MVC, Javascript, Ajax cần thành thạo
– HTML 5, CSS3 cần có kiến thức trung bình
– jQuery, AngularJS, Node JS cần có kiến thức cơ bản
– SQL Server, Web Service (Restful, Service Stack, SOAP) cần có kiến thức cơ bản
– Graphic design tools (Photoshop, Paint.net,…) biết sử dụng cơ bản
– Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
– Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.

2. Lập trình windows application:  ( cần tuyển 2 )
– WPF cần thành thạo
– SQL Server, Web Service (Restful, Service Stack, SOAP) cần có kiến thức
trung bình
– Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
– Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.

3. Lập trình mobile:  ( cần tuyển 2 )
3.1 Android:
– Java cần thành thạo
– Sử dụng Android Studio thành thạo
– Android API >= 21 cần hiểu biết đầy đủ
– Firebase framework
– Multiple task, async task, Rest client
– Tạo drawable, selector, 9-patch cho multiple screen layout
– Graphic design tools (Photoshop, Paint.net,…) biết sử dụng cơ bản
– SQL Server, Web Service (Restful, Service Stack, SOAP) cần có kiến thức trung bình
– Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
– Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.

3.2 iOS:
– Objective C, Swift cần thành thạo
– Sử dụng XCode IDE thành thạo
– Sử dụng Mac OS thành thạo
– Storyboard, xib file, dymanic layout, tableview cần thành thạo
– Provision Profile, certificate có kiến thức cơ bản
– Push Notification
– Graphic design tools (Photoshop, Paint.net,…) biết sử dụng cơ bản
– SQL Server, Web Service (Restful, Service Stack, SOAP) cần có kiến thức trung bình
– Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
– Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.

3.3 Mobile cross platform:
– C# và Xamarin cần thành thạo
– Sử dụng Xamarin Studio for Mac thành thạo
– Sử dụng Xamarin Studio for Windows thành thạo
– Xamarin Android, Xamarin iOS, Xamarin Form cần thành thạo 1 trong 3
– Graphic design tools (Photoshop, Paint.net,…) biết sử dụng cơ bản
– SQL Server, Web Service (Restful, Service Stack, SOAP) cần có kiến thức trung bình
– Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
– Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.

4 Lập trình IoT:  ( cần tuyển 2 )
– Hiểu biết về lập trình Arduino, C
– Có kiến thức về phần cứng, có khả năng lắp ráp mạch điện tử
– Có óc nghiên cứu, tìm tòi, khám phá.
– Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
– Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.

5. Nhân viên kiểm thử sản phẩm (QA):  ( cần tuyển 2 )
– Ghi nhận và cập nhật các bug của chương trình và các ý kiến của người dùng
– Test chương trình
– Viết các test case, các quy trình sử dụng
– Có tính cách mạnh mẽ, độc lập trong suy nghĩ
– Có tính tỉ mỉ và chịu khó
– Có tính ngăn nắp và biết sắp xếp công việc
– Có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet và viết được tiếng Anh