topITworks App

ĐÃ CÓ - Trên App Store
Xem

iOS Developer

Ứng tuyển

iOS Developer

Đã đăng 44 ngày trước - 244 lượt xem
Ứng tuyển
 • topit-icon

  Thương lượng

 • topit-icon

  Nhân viên

 • topit-icon

  Hồ Chí Minh

 • topit-icon

  IT - Phần mềm

 • topit-icon

  iOS, Core Data, Objective-C, Mobile Development, Cocoa Framework

Phúc lợi nhân viên

 • Xét Lương & Thưởng: 2 lần (giữa năm và cuối năm) - Bonus dự án - Team Building

 • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Tham gia các khoá đào tạo Quản lý, Kỹ năng mềm

 • Company Trip hàng năm (Đã đi: Côn Đảo, Phú Quốc, Sapa,..), Khám sức khoẻ ĐK tại Victoria HealthCare

BẠN SẼ LÀM GÌ?

ARIS is currently seeking for iOS Developer to join our Mobile Team. In this role, you will:
- Developing apps, games used by everyone users for iOS platforms.
- Researching & Developing new techniques about mobile field and training for new members.
- Building a strong Mobile Team.

ARIS hiện đang tìm kiếm Lập trình viên iOS để tham gia vào Mobile Team của chúng tôi. Vai trò của bạn:
- Phát triển các ứng dụng, trò chơi cho mọi người sử dụng trên nền tảng iOS.
- Nghiên cứu & Phát triển các kỹ thuật mới về lĩnh vực di động và đào tạo cho các thành viên mới.
- Xây dựng một Mobile Team mạnh mẽ.

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

- Having experience in iOS Application from 1 year experience.
- Expert in Swift and Objective-C.
- Experience with iOS SDKs, frameworks, and third party libraries (UIKit, Cocoa Touch, Core Data, Core Location, Push Notification, etc).
- Experience building complex native iOS apps.
- Fundamentals in object-oriented programming, data structures, algorithm design, problem solving and complexity analysis.
- Ability to complete work following engineering standards and best practices.
- Develops clean, elegant, well-commented and reusable code which is easy to maintain and extend.
- Ability to debug programs and collaborate with team members to overcome technical problems.
- REST API integrations using Alamofire, AFNetworking (iOS)/.
- Experience with Git, Redmine/.
- Ability to work alongside creative for implementation of UI/UX features.
- Ability to operate in Agile / Scrum development environments.
- Proficiency in build and publish app to AppStore.
- Understand in-app purchase process and how to implement its.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Có từ 1 năm kinh nghiệm về ứng dụng iOS.
- Thành thạo về Swift và Objective-C.
- Có kinh nghiệm với SDK, frameworks và third party libraries (UIKit, Cocoa Touch, Core Data, Core Location, Push Notification, etc).
- Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng native iOS phức tạp.
- Có kiến thức cơ bản trong lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu, thiết kế thuật toán, giải quyết vấn đề và phân tích độ phức tạp.
- Có khả năng hoàn thành công việc tốt công việc được giao.
- Viết code rõ ràng, có thể tái sử dụng, dễ bảo trì và mở rộng.
- Có khả năng gỡ lỗi chương trình và tinh thần teamwork tốt để khắc phục các sự cố kỹ thuật.
- Tích hợp API REST bằng cách sử dụng Alamofire, AFNetworking (iOS).
- Có kinh nghiệm với Git, Redmine.
- Có khả năng sáng tạo trong công việc để triển khai các tính năng UI / UX.
- Có khả năng làm việc với môi trường phát triển Agile/Scrum.
- Thành thạo xây dựng và xuất bản ứng dụng lên AppStore.
- Hiểu quy trình mua trong ứng dụng và cách triển khai.

Việc làm bạn đã xem

close
topitworks Job Alert